Laden...Even geduld aub...

Onze nieuwsbriefU kunt veilig betalen met iDEAL.

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

van

DEBIMEX1.         Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons af te sluiten overeenkomsten c.q. te verrichten diensten en door ons gedane aanbiedingen, zulks met uitsluiting van voorwaarden door kopers of anderen op hun briefpapier, facturen etc., gesteld en/of gedeponeerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de koper deze voorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden is per transactie slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Onder ”koper” in deze voorwaarden dient mede te worden verstaan ”opdrachtgever”.


 

2.         Aanbiedingen en bevestigingen

 

2.1       Alle aanbiedingen, gedaan in prijscouranten danwel anderszins, zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van de door ons aan koper opgegeven afmetingen, gewichten, modellen, kleuren en/of andere gegevens.

 

2.2.         Opdrachten binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat wij geheel of gedeeltelijk voldoen aan een verzoek tot levering van koper, danwel doordat wij aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zenden.

 

 

3.         Wijzigingen en annuleringen


Wijziging of annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk met onze schriftelijke instemming. Indien koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiend uit de wijziging of annulering, aan ons te vergoeden.

 

 

4.         Prijzen

 

4.1          De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief in- en uitvoerrechten of andere rechten of belastingen.

 

4.2          De door ons opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en afhankelijk van prijswijzigingen van onze leveranciers, valuta- en koersschommelingen en/of andere factoren welke prijsbepalend zijn. Wij zijn gerechtigd om prijsstijgingen die plaatsvinden voordat de betreffende order is bevestigd, aan koper door te berekenen.

 


5.       Levering en levertijd

 

5.1          Levering van de overeengekomen zaken geschiedt af Uitgeest, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen en/of uitdrukkelijk anders vermeld op onze prijslijsten.

 

5.2          De meeste producten uit het artikelassortiment kunnen binnen een week worden geleverd. Een overschrijding geeft koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of de betaling der zaken te weigeren, noch verplicht dit ons tot enigerlei vergoeding aan koper.

 


6.       Vervoer en risico

 

Alle zaken, met uitzondering van die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van koper. Wij bepalen, ook bij niet-franco zendingen, de wijze van vervoer. Indien door oorzaken onafhankelijk van onze wil niet kan worden geleverd, hebben wij het recht de zaken die voor aflevering gereed zijn voor rekening en risico van koper op te slaan of te doen opslaan en voor die zaken betaling te verlangen alsof was geleverd.

 


7.         Reclame

 

7.1       Reclames betreffende leveranties hebben geen invloed op andere overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen partijen en moeten door koper schriftelijk en rechtstreeks aan ons zijn gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken in ons bezit dan wel, indien koper gebrek redelijkerwijze eerst later kon ontdekken, binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer en voorzien van de nodige ongebruikte monsters.

 

7.2       Bewerking c.q. het gebruik van het geleverde door koper alsmede het in de macht brengen van derden van het geleverde, doet het recht op reclame vervallen. Indien een reclame gegrond is, hebben wij het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak koper volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan.

 

7.3       Koper heeft nimmer het recht de geleverde zaken retour te zenden, tenzij wij daarmee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Indien koper desondanks in strijd met het voorgaande de zaken retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door ons zijn geweigerd, voor rekening en risico van koper ter beschikking van koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

 


8.         Herroepingsrecht

 

8.1       Een consument heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de dienst af te zien binnen een periode van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.

 

8.2       Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.

 

8.3       Tijdens de herroepingstermijn heeft de consument de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.

 

8.4       De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

 

8.5       De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen na schriftelijk contact en goedkeuring door ons. De consument heeft nimmer het recht de geleverde zaken retour te zenden, tenzij wij daarmee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Indien koper desondanks in strijd met het voorgaande de zaken retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door ons zijn geweigerd, voor rekening en risico van koper ter beschikking van koper gehouden.

 

8.6       Er geldt geen bedenktijd en herroepingsrecht voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om hygiënische of gezondheidsredenen. Voorbeelden hiervan zijn ondergoed, badkleding, toiletverhogers en andere producten die met intieme lichaamsdelen in aanraking komen. De verzegeling bij deze producten mag na levering niet verbroken zijn. De bedenktijd geldt niet meer als de consument de verpakking van deze producten heeft geopend.

 

9.         Garantie en aansprakelijkheid

 

9.1       Wij verstrekken een garantie op de door ons geleverde nieuwe zaken gedurende 24 maanden na levering. Alle zaken dan wel onderdelen daarvan waaraan gedurende deze periode als gevolg van een ondeugdelijk materiaal gebreken mochten ontstaan, zullen door ons kosteloos worden hersteld dan wel vervangen (zulks naar onze keuze), mits dergelijke gebreken terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 7 genoemde termijnen schriftelijk te onzer kennis worden gebracht. Onze garantieverplichting geldt niet voor die gevallen waarin gebruikelijk productieverlies optreedt bij de verwerking van de geleverde zaken.

 

9.2       Indien de koper gedurende de garantietermijn zonder onze voorafgaande toestemming herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan wel niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan vervalt onmiddellijk onze garantieverplichting. Koper is niet gerechtigd betaling te weigeren op grond van het feit dat wij onze garantieverplichting niet, niet geheel c.q. niet tijdig zijn nagekomen.

 

9.3       Onverminderd het voorgaande zullen wij, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons, nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die als gevolg van bedrijfsstillegging, vertragings-, stoornis- of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde van  welke aard ook, noch voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door de door ons geleverde zaken dan wel voor schade, toegebracht aan zaken en personen. Iedere aansprakelijkheid van ons, uit welken hoofde dan ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken, dat door koper ten tijde van aanspraak reeds is voldaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van het opnieuw installeren of demonteren van producten. Koper vrijwaart ons voor iedere aansprakelijkheid jegens derden ten gevolge van een gebrek aan het geleverde.

 

 

10.       Eigendomsvoorbehoud

 

Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door ons op enig moment geleverde zaken eigendom van ons, tot het moment van betaling van al onze vorderingen op koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3, Burgerlijk Wetboek, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten. Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 11, hebben wij het recht om alle door ons geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van koper of de rechter daartoe vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van ons op koper terstond volledig opeisbaar.

 

 

11.       Betaling

 

11.1     Wanneer u een bestelling doet, dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden en bent u verplicht de bestelde producten te betalen. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle bestellingen vooruit betaald te worden zonder enig beroep op korting, compensatie of schuldvergelijking. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkele verloop van die termijn zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is koper een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V. vermeerderd met 2%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

 

11.2     Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente alle buitengerechtelijke kosten van koper te vorderen die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper in ieder geval verschuldigd wanneer wij ons voor de vordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. De kosten zullen worden berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, met een minimum van €100,00.

 

11.3     Bestaat bij ons twijfel omtrent de solventie van koper, dan hebben wij het recht de nakoming van onze verplichting -ook als reeds een begin met de uitvoering daarvan is gemaakt- op te schorten totdat koper voor al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst dan wel andere al dan niet (gedeeltelijk) gerealiseerde overeenkomsten tot genoegen van ons zekerheid heeft gesteld.

 

 

12.       Verzuim van koper

 

In geval koper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens ons niet nakomt, hij in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, hij in staat van faillissement wordt verklaard of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit of wij informatie verkrijgen welke met redelijke zekerheid aangeeft dat koper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zijn wij gerechtigd al op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of geheel of ten dele per aangetekend schrijven te ontbinden of ontbonden te verklaren, nog niet opeisbare vorderingen als opeens opeisbaar te beschouwen en geleverde doch noch onbetaalde zaken terug te vorderen, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

 

13.       Overmacht

 

Indien wij als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kunnen leveren, hebben wij het recht om de levering op te schorten, danwel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Onverminderd het bepaalde in artikel 75 Boek 6 BW zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd. Eén en ander met dien verstande, dat wij bereid zijn in zulke gevallen met koper te overleggen omtrent eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel ons als voor koper te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken. Indien zich een geval van overmacht voordoet, is koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

 

 

14.       Geschillen

 

Alle geschillen uit of naar aanleiding van onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn zullen, tenzij de Kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, zulks met inbegrip van procedures tot het verkrijgen van voorlopige voorzieningen. Wij zijn evenwel altijd gerechtigd om in plaats daarvan de bevoegde rechter van de woonplaats van koper of een anderszins bevoegde rechter te adiëren.

 

 

15.       Toepasselijk recht

 

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.